Chief Electoral Officer, Maharashtra

Greater Participation for a Stronger Democracy

CEO Maharashtra
वगळणी केलेल्या मतदारांची यादी :
जिल्हा :
विधानसभा मतदार संघ :

Note :- Deletion list PDF

सुचना : वगळणी झालेल्या व्यक्तींनी नोंदणी करावयाची असल्यास नमुना ६ मध्ये संबधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे .

Notice : Deleted Electors can Submit Form No. 6 to concerned electoral Registration officer for registration of Electoral Roll.